UTD e-Payment
รหัสสำหรับเข้าถึงไฟล์ คือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของตนเอง

การหาใบแจ้งชำระเงินของตนเอง
เลขที่ไฟล์ จะอยู่หลังคำว่า Part เช่น Part4 คือไฟล์ของเลขที่ 4

การหาใบแจ้งชำระเงินของตนเอง
กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของตนเอง