Responsive image

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ แก่ผู้เรียนในเขตภาคเหนือตอนล่างให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ

2. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 66 พรรษา และเฉลิมพระอัจฉริยภาพ "เจ้าฟ้านักการศึกษา" ของปวงชนชาวไทย

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

1. ระดับประถมศึกษา รับสมัครจำนวน 1,500 คน ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับสมัครจำนวน 1,000 คน ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

3. เป็นนักเรียนในสถานศึกษาเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี

ปฏิทินการสมัครสอบ

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 มกราคม 2565

3. ทดสอบความรู้ เพชรท่าเหนือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 22 ม.ค. 2565 ระดับประถมศึกษา 23 ม.ค. 2565