ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม


       

   
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  37 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   1283  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1283  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  0  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  56  คน