ข้อตกลงก่อนการกรอกข้อมูลใบสมัคร

กรุณาอ่านข้อความด้านล่างและยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการกรอกข้อมูลใบสมัคร

1. ผู้สมัครควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบโปรแกรเบราว์เซอร์ google chrome ในการกรอกใบสมัคร

2. หากข้อมูลผู้สมัครสอบที่ผู้สมัครสอบบันทึกในระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลใบสมัคร ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาผู้สมัครเข้าเรียนในปีนั้นๆ และท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

3. หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องพิมพ์ใบสมัคร แล้วนำมายื่นมาสมัครที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ตามวันและเวลาที่กำหนด หากผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามประกาศ โรงเรียนจะดำเนินการออกเลขที่สมัครให้

4. ข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกในแต่ละหน้าทั้งหมดจะยังไม่บันทึก จนกว่าจะจบขั้นตอนการกรอกข้อมูล

5. การกระทำใดซึ่งผู้ใช้ได้กระทำให้เกิดมีอันตรายต่อระบบ โรงเรียนจะดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำผิดจนถึงที่สุด

_________________